• 0241752930
  • scoala3mg@yahoo.com
  • str. Albatros nr.10, Mangalia, Constanța, 905500
Coding with Scratch

Coding with Scratch

Proiectul Coding with Scratch îi invită pe elevi să facă primii pași în domeniul programării, să învețe despre codificare și să creeze jocuri folosind Scratch. Cu limba engleză ca a doua limbă comună, elevi din diferite țări vor împărtăși, testa și schimba păreri despre proiectele lor scurte programate.

Obiectivele acestui proiect eTwinning vizează:

–          Fixarea câtorva conceptele de codificare și a elementelor de bază ale programului Scratch

–          Dezvoltarea creativității elevilor

–          Exersarea vorbirii unei limbi străine

–          Dezvoltarea culturii europene, internaționale și științifice ale elevilor

Activitățile propuse se vor desfășura din luna septembrie 2023 până în luna mai 2024 și vor implica elevi și profesori din 3 țări europene : România, Franța și Croatia. Inițiatorul proiectului este dna profesoară Dumitru Alina, și din partea școlii noastre ca membri participanți sunt doamnele profesoare Iacob Ancuța și Rotaru Elena-Ramona.

Printre principalele activități desfășurate menționăm:

1.      Prezentarea școlilor afișate în spațiul virtual eTwinning

2.      Participarea la o activitate privind www.code.org introducerea codificării.

3.      Prezentarea participanților, elevi și profesori prin Voki. Ei vor trebui să-și dea numele, să povestească despre hobby-urile lor, ce și-ar dori pentru viitorul lor și să-și dea primele sentimente despre codificare

4.      Realizarea de urări și desene folosind aplicația Pixel Art cu ocazia sărbătorilor de iarnă

5.      Realizarea de desene, jocuri ( cu operații matematice, de cultură generală, cu animații), povești în limbi străine- franceză și engleză )

6.      Crearea de puzzle-uri, padlet-uri

În urma participării la activitățile proiectului, așteptăm următoarele rezultate:

• Învățarea codificării de bază

• Crearea de jocuri pentru gimnaziu pentru a le folosi acasă sau în clasă.

• Îmbunătățirea abilităților lingvistice

•Creșterea motivației elevilor în participarea la activități interdisciplinare prin colaborare europeană

•Dezvoltarea capacității elevilor de a colabora în realizarea de  videoclipuri / produse finale pentru a arăta cum au procedat pentru a reuși în sarcinile lor.

• Realizarea de schimburi între participanți pentru a obține feedback-uri cu privire la jocurile create

Le urăm tuturor mult succes în obiectivele propuse, o colaborare  extraordinară și experiențe de neuitat în cadrul proiectului!

The Coding with Scratch project invites students to take their first steps in programming, learn about coding and creating games using Scratch. With English as a common second language, students from different countries will share, test and exchange views about their short scheduled projects.

The objectives of this eTwinning project are:

– Fixing some coding concepts and basics of Scratch

– Development of students’ creativity

– Practice speaking a foreign language

– Development of European, international and scientific culture of students

The proposed activities will take place from September 2023 to May 2024 and will involve students and teachers from 3 European countries: Romania, France and Croatia. The founder of the project is Professor Dumitru Alina and on behalf of our school as participating members are teachers Iacob Ancuța and Rotaru Elena-Ramona.

Among the main activities carried out we mention:

1. Presentation of schools displayed in the TwinSpace

2. Participation in an activity on www.code.org introduction of codification.

3. Presentation of participants, students and teachers through Voki. They will have to give their names, tell about their hobbies, what they would like for their future, and give their first feelings about coding

4. Making wishes and drawings using the Pixel Art app during the winter holidays

5. Making drawings, games (with mathematical operations, general knowledge, animations), stories in foreign languages – French and English)

6. Creating puzzles, padlets

After participating in the project activities, we expect the following results:

• Learning basic coding

• Create middle school games to use at home or in the classroom.

• Improving language skills

•Increasing students’ motivation to participate in interdisciplinary activities through European collaboration

•Develop students’ ability to collaborate in making videos/final products to show how they went about succeeding in their tasks.

• Conducting exchanges between participants to get feedback on the games created

We wish everyone success in their objectives, an extraordinary collaboration and unforgettable experiences within the project!