Comisia pentru evaluare și asigurare a calității

 

    

In anul şcolar 2017/2018 Comisia pentru evaluare şi asigurare a calităţii, are următoarea componenţă:

 

    

Comisia metodică a dirigintilor

 

 

Responsabil          prof.  PICĂ COSTEL

Membri:              

        5A     PROF.  IACOB ANCUŢA

        5B     PROF.  MITREA ADRIANA

        5C     PROF.  ȘUȘMAN GHIUNER

 

                  7A    PROF.   PETRACHE CRISTINA

                  7B    PROF.  COZMA IULIANA

                  7C    PROF.  VOINEAGU ANA MARIA

                  7D    PROF.  DIMA MARIA

        8A     PROF. CIOATĂ GINETA

        8B     PROF.  STOICA DANIELA

        8C     PROF.  ALEXOIU RODICA

        8D     PROF.  PICĂ COSTEL

       

       

        6B     PROF.  GOGOAŞĂ VIRGINICA

        6C     PROF.  ROŞU GEANINA

        6D     PROF.  RADU RAMONA

 

Sarcinile membrilor comisiei sunt:

 • coordonarea activităţii claselor de elevi;

 • proiectează şi işi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al unităţii de invăţământ şi in acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective;

 • intocmeşte planificarea semestrială şi anuală, care va cuprinde componentele activităţii educative, in acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de Ministerul Educaţiei Naționale;

 • coordonează activitatea consiliului clasei;

 • numeşte,  prin  consultarea  elevilor,  liderul  elevilor  clasei;  ii  repartizează  sarcini  şi  organizează, impreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;

 • colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, in vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;

 • preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă in care işi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;

 • prezintă, elevilor şi părinţilor, prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern;

 • organizează, impreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare şcolară şi profesională;

 • informează  elevii  şi  pe  părinţii  acestora  cu  privire  la  prevederile  legale,  referitoare  la  testările naţionale, la bacalaureat, la admiterea in licee şi in şcoli de arte şi meserii, precum  şi la certificarea competenţelor profesionale şi la metodologia de continuare a studiilor, după finalizarea invăţământului obligatoriu;

 • urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează  cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia elevului,săptămânal;

 • motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii sau, după caz, eliberate de medicul de familie, precum şi in baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor, aprobate de director;

 • analizează, periodic, situaţia la invăţătură a elevilor, monitorizează indeplinirea indatoririlor şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii;

 • sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor in afara clasei şi a unităţii de invăţământ;

 • informează, in scris, familiile elevilor, in legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări disciplinare, neincheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;

 • stabileşte, impreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă in scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au săvârşit abateri grave ;

 • felicită, in scris, părinţii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele excepţionale obţinute de copiii lor la invăţătură sau in cadrul activităţilor extraşcolare; inmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar;

 • organizează intâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau in plen, se consulta cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor şi-i informează  pe  aceştia  despre  absenţele  şi  comportamentul  elevilor,  despre  potenţialele  situaţii  de corigenţe, de amânare a incheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare,

 • propune  consiliului  de  administraţie  acordarea  de  alocaţii  şi  burse  elevilor,  in  conformitate  cu legislaţia in vigoare;

 • aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute in regulament;

 • recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi in cluburi şi asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, in afara unităţii de invăţământ;

 • completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor inscrise şi de starea fizică a acestuia;